Log In

konsorcium

 

 LogIn     Archiv  

 

Toto je něco mezi muzeem a vetešnictvím. Dívejte se a divte se, co bylo kdysi možné.

Jedná se o rozsáhlý projekt provozovaný pod platformou DOS. Program umožňuje účtovat v jednoduchém účetnictví  a obsahuje řadu dalších pomocných účetních knih, které pokrývají celou oblast potřeb menších firem v této oblasti. Peněžní deník účtuje pomocí účetních kódů které lze pro jednoduchost alespoň zpočátku vybírat z nabídky (viz obrázek). Později se jejich zkráceným pořizování značně zrychluje výkonnost účtování. Automatické funkce zjistí jmění a provádějí tisk rozvahy a výsledovky. Peněžní deník umožňuje několik způsobů rychlého zaúčtování účetních dokladů z pomocných knih. Kniha vydaných faktur umožňuje jejich evidenci a tisk a také evidenci neplatičů, pohledávek obecně a žebříček odběratelů. Kniha je propojena s modulem skladu, odkud lze fakturované zboží vybírat a přímo odepisovat z karet. Kniha přijatých faktur umožňuje vlastní vedení evidence, tisk platebních příkazů pro banku, tisk sestav včetně závazků a žebříčku dodavatelů. Program obsahuje ještě modul pokladní knihy, modul skladu, evidenci hmotného investičního majetku, evidenci drobného investičního majetku, knihu jízd a další pomůcky pro účtování a práci s programem.Všechny moduly podporují práci s DPH. Její sumace za jakékoli zadané období trvá do sumační sestavy několik okamžiků a má formu vhodnou pro přímý přepis do formuláře přiznání DPH.


 

Videopůjčovna je příkladem staršího programu na platformě DOS, který dodnes stoprocentně plní svůj úkol, a to v podstatě každodenně a bez údržby. Obsahuje evidenci půjčovaných kazet, zákazníků, zápůjček, rezervací i obchod se zbožím v souvisejícím sortimentu. Program tiskne nejen potvrzenky na zakoupené zboží a zapůjčené kazety, ale též řadu sestav evidenčního, statistického a účetního charakteru. Na obrázku vidíme obrazovku s pořízenými zapůjčovanými kazetami a dialog pro výběr typu ceny a slevy před tiskem potvrzenky o zápůjčce.

http://log.in.sweb.cz/prod_vi_soubory/image006.jpg

 

Jedná se o síťový informační systém řešící řadu nutných agend vyskytujících se na našich středních školách. V rámci evidence studentů lze zpracovávat klasifikační údaje a na jejich základě tisknou vysvědčení, třídní klasifikační archy, záznamy o studentech a další. Z programu lze též tisknout různé pozvánky a dopisy. Obsahuje modul pro správu přijímacích řízení, obsahující kromě jiných funkcí i tisk rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu. Nově zahrnuje též evidenci majetku včetně odpisové agendy.

Na obrázku vidíte hlavní dialog programu pro správu dat studentů včetně zavěšeného menu a lišty s nástrojovými tlačítky v horní části obrázku. Program nabízí široké možnosti v práci s daty a v jejich tisku do sestav a zároveň je jednoduchý na ovládání.

http://log.in.sweb.cz/prod_sis_soubory/image006.jpg

Od řady běžně přístupných programů pro správu kontaktů se tento program liší výkonem a velmi účinnými doplňky. Kromě evidence celé řady údajů stojí za zmínku variabilní funkce rychlých dopisů (hromadná korespondence), hromadného zápisů údajů ke kontaktům, sledování historie spolupráce s kontaktem, operativní a přizpůsobivé filtrování kontaktů a další. Podle typu lze například vybrat skupinu kontaktů na které bude rozeslána nabídka a později lze přímo v programu hromadně a komfortně uložit její odezvu. Na jejím základě lze s kontakty pracovat při dalších akcích a podobně.

Na obrázku vidíte jeden z dialogů programu určený pro evidenci kontaktů a přístup k dalším funkcím.

http://log.in.sweb.cz/prod_adr_soubory/image006.jpg

 

Tento program je určen pro organizace a podniky bez rozdílu velikosti a typu. Slouží pro ty z nich, které se rozhodly pro organizaci fondu FKSP spravedlivější formou adresného rozdělování mezi své pracovníky. Usnadňuje evidenci pohybů a zůstatků na těchto osobních účtech bez toho, že by agenda zaměstnala jednoho pracovníka na celý úvazek.

Kromě očekávatelné údržby údajů pracovníků a možnosti pořizování i oprav pohybů na jejich účtech v maximálně přehledné a operativní formě umí mnoho dalšího. Zvládá hromadné operativní pořízení a odpis čerpání na stravování včetně vrácenek, hromadné komfortní pořízení čerpání na jiné účely a také hromadný zápis ročního příspěvku na individuální účet s automatickou korekcí podle datumu nástupu pracovníka a výše jeho úvazku. Umožňuje kromě řady sestav například kompletní roční výpis na účtu s počátečním stavem, zůstatkem a pohyby obojího druhu. Totéž lze generovat automaticky do textových souborů pro distribuci mailem.

Na obrázku vidíte jeden z dialogů programu určený pro evidenci pracovníků a přehledné zobrazení a přístup k jejich účtům.

http://log.in.sweb.cz/prod_osu_soubory/image006.jpg

 

Tento menší programový celek zasahuje spíše do zájmové sféry uživatelů. Obecně lze evidovat nahrávky na různých nosičích (CC, klasické gramodesky, CD, DVD, VHS atd.). Nahrávky lze třídit a filtrovat podle nejrůznějších kritérií, tisknout seznamy a též popisky no obalů nosičů. K nahrávkám lze evidovat nejrůznější údaje včetně vlastního hodnocení. Na obrázku hlavní okno programu s dialogem pro výběr druhu a parametrů tisku.

http://log.in.sweb.cz/prod_kaz_soubory/image005.jpg

 

Velmi zajímavou oblastí tvorby SW je atypické programové vybavení vznikající na objednávku. Často je složením dílčích částí již použitých řešení, někdy je zcela novým programovým systémem. Příklady obou kategorií jsou uvedeny níže. Vždy však platí, že takto vzniklý produkt musí splňovat v úvodu prezentované zásady SW tvorby.

 

Značně rozsáhlým systémem je program Docházka, který pracuje v síťovém prostředí u dvou velkých výrobců skla ( závody s více než 1500 pracovníky). Program sbírá data ze snímačů magnetických docházkových karet, vyhodnocuje je a dává k dispozici všem vedoucím pracovníkům organizace. Ti takto předzpracované údaje o příchodech a odchodech pracovníků odsouhlasí a doplní o informace o dovolených, nemocech, OČR a dalších a na konci měsíce generuje přímo data mzdových položek do mzdového systému. Program pracuje s několika druhy turnusových služeb, s 12 a 24 hodinovými směnami, s velkým množstvím výjimek pracovní doby a řadou dalších zvláštností v personální oblasti a pokrývá beze zbytku všechny profese. Plně síťová aplikace umožňuje pracovat v období uzávěrek i několika desítkám vedoucích současně.

 

Ve svém oboru novinkou byl program pro přípravu výroby v menších strojírenských podnicích (vznik 1992). Systém prováděl operativní správu dat všech výrobků, jejich kusovníků a technologických postupů. Výstupy byly koncipovány tak, aby zcela postačovaly k plánování a řízení výroby. Na příkladu je kopie obrazovky s rozpadem výrobku na sestavy, podsestavy, díly a materiál včetně podrobných údajů.

http://log.in.sweb.cz/prod_zsw_soubory/image006.jpg

Program pro evidenci a tvorbu cen sklářských forem se skládal z vlastního cenového modulu a klasického modulu fakturace, použitého v mírně odlišné podobě i v jiných systémech. Cenový modul byl pak zajímavý především použitými algoritmy, které mohly být aplikovány jednotlivě nebo na různě velkou a různými způsoby vymezenou podmnožinu nabízených forem. Na obrázku je modul fakturace včetně dialogu pro výběr fakturačních položek z evidence forem.

http://log.in.sweb.cz/prod_zsw_soubory/image007.jpg

 

 

 

 

© LogIn 2001-2017

Napište nám